Dokumentai mokiniui

Mokinio elgesio taisyklės Kauno Juozo Gruodžio konservatorijos  ugdymo planas

Dėl Kauno Juozo Gruodžio konservatorijos atleidimo nuo dalykų visų ar dalies pamokų lankymo tvarkos aprašymo tvirtinimo

Kauno Juozo Gruodžio konservatorijos naujai atvykusių mokinių adaptacijos ir adaptacijos priežiūros tvarkos aprašas

Švietimo pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas

Kauno Juozo Gruodžio konservatorijos kultūros paso paslaugų įgyvendinimo tvarkos aprašas

Konservatorijos mokinių pamokų lankomumo kontrolės ir pamokų nelankymo prevencijos tvarka

Mokinių socialinės-pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas

Mokinių individualios pažangos įsivertinimo, stebėjimo fiksavimo, analizavimo tvarkos aprašas

Naudojimosi konservatorijos kompiuterių tinklu taisyklės

Mokinių koncertinės veiklos ir išvykų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas

Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka

Dalykų, dalykų kurso ir dalykų pasirinkimo keitimo tvarka

Pagrindinio ugdymo mokymo sutartis

Vidurinio ugdymo mokymo sutartis