Metodinės grupės

AKORDEONO

Akordeono metodinėje grupėje šiuo metu mokosi 9 mokiniai, atvykę iš įvairių Lietuvos muzikos bei meno mokyklų.
     Metodinėje grupėje vyksta intensyvus, kūrybingas darbas, garsinantis konservatoriją Kaune, visoje Lietuvoje ir už jos ribų. Mokiniai mokosi ne tik atlikėjo raiškos: viena mėgstamiausių mokinių muzikinės veiklos sričių – ansamblinis grojimas. Yra suburti akordeonų kvintetas, kvartetas, trio, mokiniai muzikuoja akordeonų orkestre.
     Metodinės grupės auklėtiniai koncertuoja Kauno, Alytaus, Druskininkų, Kėdainių, Marijampolės, Vilkaviškio, Jonavos ir kitų miestų muzikos mokyklose, įvairiose koncertinėse Kauno miesto erdvėse. Mokiniai pelno laureatų ir diplomantų vardus respublikiniuose ir tarptautiniuose konkursuose Italijoje, Latvijoje, Slovėnijoje, Kroatijoje, Bosnijoje ir Hercogovinoje, Vokietijoje, Lenkijoje, Portugalijoje, Estijoje, Prancūzijoje.
     Pedagogai organizuoja kvalifikacinius renginius mokytojams ir mokiniams: seminarus, atviras pamokas, jaunųjų akordeonininkų festivalį – konkursą „Ascoltate“, Kauno akordeonininkų maratoną ir t.t.

Metodinės grupės pirmininkas Laimonas Salijus
2022  09 01

Laimonas Salijus

Mokytojas ekspertas, metodinės grupės pirmininkas
Dėstomi dalykai: Atlikėjo raiška (akordeonas), Ansamblinis muzikavimas, Instrumentuotė

Dalia Jatautaitė

Mokytoja ekspertė
Dėstomi dalykai: Atlikėjo raiška (vargonai), Papildomas instrumentas
Koncertmeisterė ekspertė

BENDROJO UGDYMO IR KLASIŲ VADOVŲ

1920 – 1946 metais bendrojo ugdymo dalykai mokykloje nebuvo dėstomi. Tik penkto dešimtmečio pabaigoje – šešto pradžioje į mokymo planus buvo įtraukta lietuvių kalba ir literatūra, rusų kalba ir literatūra, Vakarų Europos kalba (anglų, vokiečių, prancūzų, pasirinktinai), istorija, fizika, matematika ir kiti dalykai.

Nuo 1995 m. konservatorijos mokiniai jau laiko brandos egzaminus kaip ir kitų bendrojo ugdymo mokyklų mokiniai. Brandos atestatai teikiami nuo 1995 m. Šiuo metu konservatorijoje dėstomos bendrojo ugdymo disciplinos, mokiniai dalyvauja respublikiniuose vertimų, meninio skaitymo, rašinių, piešinių konkursuose, įvairiose konferencijose, sporto varžybose. Turime nemažą respublikinių konkursų laureatų būrį, džiaugiamės gerais valstybinių brandos egzaminų rezultatais.

Šių dienų gyvenimo realijos diktuoja naujus iššūkius. Mokyklos veiklos ir pamokos vertė matuojama pagal tai, kokią pamatuojamą vertę ji sukuria savo mokiniams. Pagrindinis mokytojo tikslas mokykloje ugdyti mokinį kaip visavertę asmenybę. Todėl bendrajame ugdyme daug dėmesio skiriama asmeninei mokinio pažangai, mokėjimo mokytis kompetencijos ugdymui bei mokinio įgalinimui būti aktyviu ugdymosi proceso dalyviu. Didžiausias dėmesys sutelkiamas į efektyvų ir produktyvų mokymąsi pamokoje.

                      Daug dėmesio skiriama tautinės bei asmeninės tapatybės formavimuisi. Į dalykų mokymąsi bei klasės veiklą integruojamos Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendroji programa, Ugdymo karjerai programa.

 2021-10-01

Virginija Stankevičienė

Virginija Stankevičienė

Vyresnioji mokytoja

Dėstomi dalykai: Matematika

Daina Krilavičienė

Daina Krilavičienė

Mokytoja ekspertė

Dėstomi dalykai: Fizika

Rita Kvalkauskienė

Rita Kvalkauskienė

Mokytoja metodininkė

Dėstomi dalykai: Informacinės technologijos

Rūta Rudzenskaitė

Rūta Rudzenskaitė

Mokytoja ekspertė

Dėstomi dalykai: Anglų kalba

Rymantė Venckevičiūtė

Rymantė Venckevičiūtė

Mokytoja metodininkė

Dėstomi dalykai: Lietuvių kalba ir literatūra

Akvilė Kamarauskaitė

Akvilė Kamarauskaitė

Vyresnioji mokytoja

Dėstomi dalykai: Geografija

Rimutė Gaidamavičienė

Rimutė Gaidamavičienė

Vyresnioji mokytoja

Dėstomi dalykai: Kūno kultūra

Audra Žemulaitienė

Audra Žemulaitienė

Mokytoja ekspertė

Dėstomi dalykai: Biologija

Inga Kuktienė

Inga Kuktienė

Vyresnioji mokytoja

Dėstomi dalykai: Prancūzų kalba

Aurelija Gudaitienė

Aurelija Gudaitienė

Vyresnioji mokytoja

Dėstomi dalykai: Vokiečių kalba

Default Image

Arnoldas Paleckis

Vyresnysis mokytojas

Dėstomi dalykai: Informacinės technologijos

Renata Varnienė

Renata Varnienė

Mokytoja metodininkė (chemija)

Mokytoja ekspertė (ekonomika)

Dėstomi dalykai: Chemija, Ekonomika ir verslumas

Rasa Miliuvienė

Rasa Miliuvienė

Mokytoja metodininkė

Dėstomi dalykai: Istorija, Pilietiškumo pagrindai

Default Image

Daiva Butkevičienė

Mokytoja

Dėstomi dalykai: Tikyba

Default Image

Vilma Skublickaitė

Mokytoja metodininkė

Dėstomi dalykai: Ritmika ir šokis

Jurgūnė Savickienė

Jurgūnė Savickienė

Vyresnioji mokytoja

Dėstomi dalykai: anglų kalba

Default Image

Dalė Rainienė

Vyresnioji mokytoja

Dėstomi dalykai: Rusų kalba

Default Image

Iremina Lincevičienė

Mokytoja metodininkė

Dėstomi dalykai: Matematika

BENDROJO FORTEPIJONO

Bendrasis fortepijonas – itin svarbi jungiamoji grandis tarp atlikėjo raiškos ir muzikos teorinių dalykų. Kauno Juozo Gruodžio konservatorijos fortepijono metodinėje grupėje skambinti fortepijonu mokomi visi, išskyrus fortepijono specializacijos, mokiniai. Šioje disciplinoje mokiniai įgyja skambinimo fortepijonu techninius įgūdžius, plėtoja interpretacijos, muzikos kūrinio supratimo, analizės ir vertinimo gebėjimus, estetinę nuovoką. Taip pat dalyvauja respublikiniuose, miesto konkursuose, festivaliuose bei koncertuose.

Šiuo metu metodinėje grupėje dirba 13 aukštos kvalifikacijos mokytojų.

Metodinės grupės pirmininkė Paulė Gudinaitė

2021-09-01

Laima Aksamitauskienė

Mokytoja ekspertė
Dėstomi dalykai: Atlikėjo raiška (fortepijonas), Bendrasis fortepijonas

dr. Paulė Gudinaitė-Laskauskienė

Mokytoja metodininkė, metodinės grupės pirmininkė
Dėstomi dalykai: Atlikėjo raiška (fortepijonas), Koncertmeisterio klasė, Bendrasis fortepijonas
Koncertmeisterė metodininkė

Daiva Maskoliūnienė

Mokytoja metodininkė
Dėstomi dalykai: Bendrasis fortepijonas
Koncertmeisterė metodininkė

Ema Silvija Bojadžian

Vyresnioji mokytoja
Dėstomi dalykai: Bendrasis fortepijonas
Vyresnioji koncertmeisterė

Saulenė Janušaitienė

Mokytoja metodininkė
Dėstomi dalykai: Bendrasis fortepijonas
Vyresnioji koncertmeisterė

Ugnė Barysaitė

Mokytoja
Dėstomi dalykai: Bendrasis fortepijonas
Koncertmeisterė

Ina Vaičienė

Mokytoja ekspertė
Dėstomi dalykai: Bendrasis fortepijonas

Zoja Ančenkova

Mokytoja metodininkė
Dėstomi dalykai: Bendrasis fortepijonas

Jolanta Geniušienė

Mokytoja metodininkė
Dėstomi dalykai: Bendrasis fortepijonas

Eglė Sadauskaitė-Gerulienė

Mokytoja metodininkė
Dėstomi dalykai: Koncertmeisterio klasė, Ansamblinis muzikavimas, Bendrasis fortepijonas

CHORINĖS MUZIKOS (DIRIGAVIMO)

Chorinio dainavimo tradicijos konservatorijoje turi gilias ištakas. Pirmoji choro klasė, kuriai vadovavo Julius Štarka, atidaryta 1924 metais. Sekančiais metais įsteigta ir chorvedžio specialybė. Chorui vadovavo žinomi chorvedžiai N. Martinonis, B. Mačikėnas, D. Jokūbonis. Mokydamiesi konservatorijoje šiame chore dainavo žymūs solistai: S. Martinaitytė, D. Vėbra, E. Montvidas, M. Zimkus, G. Prunskus ir daug kitų.
Nuo 2016 m. chorinės muzikos metodinei grupei ir mišriam chorui vadovauja Kauno J. Gruodžio konservatorijos absolventė, D. Jokūbonio mokinė Vilma Masienė. Dirigavimo moko patyrusios pedagogės, kurios šalia pedagoginio atlieka nemažą kultūrinį darbą Lietuvoje ir ypač Kaune – organizuoja ir diriguoja dainų šventėse, vadovauja chorams, dalyvauja įvairiose komisijose: Ramutė Štreimikytė (mokytoja metodininkė, choro „Saluto“ vadovė), Vilma Masienė (mokytoja ekspertė, Kauno berniukų chorinio dainavimo mokyklos „Varpelis“ jaunučių choro vadovė).
Nuo 1969 m. choro dirigavimo skyriaus iniciatyva rengiami jaunųjų choro dirigentų konkursai, nuo 1997 metų nuolat vyksta respublikiniai Juozo Gruodžio vaikų chorų festivaliai, kuriuose dalyvauja chorai iš viso Lietuvos. Tradicija tapo konservatorijų chorų festivaliai ir gimnazijų mišrių chorų festivalis “Ąžuolėlis šimtašakis”.
2016 m. choras atliko M. Petrausko operą „Birutė“, dalyvavo Kauno arkikatedros istorinių vargonų atidarymo koncerte, festivalyje „Vilties daina“, parengė programą „Diriguoja dainininkai“. Choristai dalyvauja atvirose repeticijose, interpretacijos kursuose, konkursuose. Konservatorijos mišrus choras yra nuolatinis Dainų švenčių dalyvis.
2019 m. choras buvo išvykęs į koncertinę kelionę po Austriją, aplankė Vieną ir Gracą, dainavo Vienos šv. Stepono katedroje. 2021 m. lankėsi Romoje, koncertavo Italijos lietuvių bendruomenei. 2022 m. choro atliekama muzika skambėjo Maltoje garsiojoje Mostos katedroje. 2023 m. rudenį choras pakvietas dalyvauti Dainų švenčių tradicijos pristatyme Paryžiuje Medeleine šventovėje

Artėjantį šimtmetį choras paminės chorines muzikos koncertų, kuriuose dalyvaus konservatorijos absolventai su savo vadovaujamais chorais, ciklu “Čia mūsų namai”.

2024 m. ruošiamės dalyvauti šimtmečio Dainų šventės renginiuose Kaune ir Vilniuje.
Choro dirigavimo specializacijos mokiniai mokosi ne tik diriguoti, bet ir solinio dainavimo, fortepijono, vargonų, teorinių dalykų. Čia galima įgyti platų muzikinį išsilavinimą, pasirengti tolimesnėms studijoms aukštosiose mokyklose Lietuvoje bei užsienyje. Mokiniams sudaromos individualios programos pagal gebėjimus ir pasirengimą. Geriausieji dalyvauja ir tampa laureatais respublikiniuose jaunųjų choro dirigentų konkursuose.
 


Metodinės grupės pirmininkė Vilma Masienė
2023-09-01

Vilma Masienė

Mokytoja ekspertė, metodinės grupės pirmininkė
Dėstomi dalykai: Atlikėjo raiška (choro dirigavimas), Dirigavimo praktika, Chorvedyba, Aranžuotė, Partitūrų skaitymas, Mišrus choras

Ramutė Štreimikytė

Mokytoja metodininkė
Dėstomi dalykai: Atlikėjo raiška (choro dirigavimas), Mišrus choras

Dalia Jatautaitė

Mokytoja ekspertė
Dėstomi dalykai: Atlikėjo raiška (vargonai), Papildomas instrumentas
Koncertmeisterė ekspertė

Daiva Maskoliūnienė

Mokytoja metodininkė
Dėstomi dalykai: Bendrasis fortepijonas
Koncertmeisterė metodininkė

DAINAVIMO

gf

Dainavimo specializacija buvo viena iš trijų, kurios 1920 m. pradėjo Lietuvos muzikos mokyklos gyvavimo istoriją.

Kauno J.Gruodžio konservatorijos dainavimo metodinėje grupėje ruošiami akademinės krypties dainininkai, orientuoti į operos, stambiųjų sceninių – koncertinių žanrų ar kamerinės muzikos atlikimą. Dainavimo mokymas grindžiamas laiko patikrintu akademiniu balso lavinimo modeliu, kuris suteikia puikius pagrindus visiems galimiems dainavimo stiliams. Tarp dainavimo metodinės grupės absolventų yra daug žymių dainininkų, pasirodančių ne tik Lietuvos, bet ir užsienio teatrų scenose.

Metodinė grupė išsiskiria tuo, kad greta dainavimo technikos, mokoma būsimiesiems dainininkams itin reikalingų dalykų: italų kalbos, vokalinio ansamblio, ritmikos ir šokio, aktorystės pagrindų, sceninės kalbos meno.

Metodinėje grupėje mokinius ruošia dešimt pedagogų, kurie yra puikūs savo srities specialistai. Daugelis jų – didelę sceninę bei koncertinę patirtį turintys, buvę ar esantys Kauno valstybinio muzikinio teatro solistai.

Mokiniai aktyviai koncertuoja įvairiose Lietuvos salėse. Pažangiausieji moksleiviai dalyvauja respublikiniuose bei tarptautiniuose konkursuose, juose laimi prizines vietas, tampa laureatais.

Balso ugdymo pamokas lanko ir kitų specializacijų mokiniai.

Metodinės grupės pirmininkė Gitana Vilkelienė

2023-09-01

Gitana Pečkytė – Vilkelienė

Mokytoja ekspertė, metodinės grupės pirmininkė
Dėstomi dalykai: Atlikėjo raiška (dainavimas), Balso ugdymas

dr. Paulė Gudinaitė-Laskauskienė

Mokytoja metodininkė, metodinės grupės pirmininkė
Dėstomi dalykai: Atlikėjo raiška (fortepijonas), Koncertmeisterio klasė, Bendrasis fortepijonas
Koncertmeisterė metodininkė

Giedrius Prunskus

Mokytojas ekspertas
Dėstomi dalykai: Atlikėjo raiška (dainavimas), Balso ugdymas

Jurgita Šalčiūtė

Mokytoja metodininkė
Dėstomi dalykai: Ansamblinis muzikavimas

Birutė Marytė Sodaitytė

Vyresnioji mokytoja
Dėstomi dalykai: Atlikėjo raiška (dainavimas)

Neringa Navikauskaitė

Vyresnioji mokytoja
Dėstomi dalykai: Atlikėjo raiška (dainavimas), Balso ugdymas

Rūta Skučienė

Vyresnioji mokytoja
Dėstomi dalykai: Vokalinė italų kalba

Mindaugas Zimkus

Mokytojas
Dėstomi dalykai: Balso ugdymas

Jurgita Žilinskaitė

Mokytoja ekspertė
Dėstomi dalykai: Balso ugdymas, atlikėjo raiška

Paulė Galinienė

Vyresnioji mokytoja
Dėstomi dalykai: Koncertmeisterio klasė
Koncertmeisterė metodininkė

Ema Silvija Bojadžian

Vyresnioji mokytoja
Dėstomi dalykai: Bendrasis fortepijonas
Vyresnioji koncertmeisterė

Default Image

Vyresnioji koncertmeisterė

Saulenė Janušaitienė

Mokytoja metodininkė
Dėstomi dalykai: Bendrasis fortepijonas
Vyresnioji koncertmeisterė

ESTRADOS IR DŽIAZO

Kauno Juozo Gruodžio konservatorijos Estrados ir džiazo metodinė grupė – pati jauniausia, įkurta 2009 m.

Metodinės grupės tikslas – paskatinti, padėti atsiskleisti jauniesiems talentams, supažindinti su džiazo ir estrados muzikos stilistine įvairove, populiarinti šiuos muzikos stilius įvairiuose Lietuvos regionuose. Mokiniams sudaromos ypač palankios sąlygos suformuoti ir ugdyti profesionalius vokalinius, instrumentinius bei choreografinius įgūdžius, įgyti teorinių žinių, išmokti džiazo kompozicijos, plėsti muzikinį akiratį, lavinti muzikinį skonį bei sceninę kultūrą.

Per sąlyginai trumpą metodinės grupės gyvavimo laiką jos auklėtiniai jau tapo pastebimi respublikiniuose ir tarptautiniuose konkursuose, nemaža dalis mokinių tapo laureatais ar diplomantais.

Estrados ir džiazo metodinės grupės mokiniai turi galimybę mokytis dainavimo, elektrinės gitaros, bosinės gitaros, džiazo fortepijono ir pučiamųjų instrumentų, garso režisūros specializacijų. Visi mokiniai greta muzikos teorijos pagrindų supažindinami su džiazo istorija, džiazo harmonija, improvizacija, kompiuterinėmis muzikos, natografijos, garso įrašymo technologijomis. Metodinės grupės mokiniai bendrai muzikuoja estrados ir džiazo chore bei instrumentinėje grupėje.

Metodinės grupės pirmininkė Lina Rovaitė

2022-04-06

Lina Rovaitė

Mokytoja, metodinės grupės pirmininkė
Dėstomi dalykai: Atlikėjo raiška (estrados ir džiazo vokalas)

Raimundas Martinkėnas

Vyresnysis mokytojas
Dėstomi dalykai: Kompiuterinė natografija, Instrumentuotė

Raimonda Navickienė

Mokytoja ekspertė
Dėstomi dalykai: Atlikėjo raiška (estrados ir džiazo vokalas)

Milda Drejerienė

Mokytoja metodininkė
Dėstomi dalykai: Garso režisūra, Garso įrašymo technika, Muzikos įgarsinimo technika

Arnas Mikalkėnas

Mokytojas ekspertas
Dėstomi dalykai: Atlikėjo raiška (džiazo fortepijonas)

Rasa Vaitkevičiūtė

Mokytoja metodininkė
Dėstomi dalykai: Ansamblinis muzikavimas, estrados ir džiazo choras

Ina Kovaliova

Vyresnioji mokytoja
Atlikėjo raiška (elektrinė gitara)

Gintaras Eidukaitis

Vyresnysis mokytojas
Dėstomi dalykai: Atlikėjo raiška (kontrabosas, bosinė gitara), Ansamblinis muzikavimas

Tomas Razmus

Vyresnysis mokytojas
Dėstomi dalykai: Atlikėjo raiška (estrados ir džiazo pučiamieji instrumentai)

Arvydas Joffė

Mokytojas ekspertas
Dėstomi dalykai: Atlikėjo raiška (estrados ir džiazo mušamieji instrumentai)

Jan Maksimovič

Mokytojas
Dėstomi dalykai: Atlikėjo raiška (džiazo saksofonas)

Austėja Marija Kimbartaitė

Mokytoja
Dėstomi dalykai: Improvizacija, Džiazo harmonija, Džiazo, roko ir pop muzikos istorija.

Deividas Pileckas

Koncertmeisteris

FORTEPIJONO

Fortepijono specializacija gyvuoja nuo 1920 m. –  Lietuvos muzikos mokyklos įkūrimo metų. 

Šiuo metu fortepijono metodinėje grupėje mokosi gabūs jaunuoliai iš visos Lietuvos. Patyrę pedagogai jiems dėsto atlikėjo raiškos (fortepijono ir vargonų), koncertmeisterio klasės ir ansamblinio muzikavimo dalykus.

Pedagogai rengia savo klasių mokinių koncertus vaikų muzikos mokyklose, miesto muziejų salėse. Mokytojai skaito metodinius pranešimus miesto ir respublikos pedagogų konferencijose, jų darbai eksponuojami Kauno pedagogų kvalifikacijos centre. Mokytojai rašo straipsnius ir juos publikuoja tarptautiniuose ir respublikiniuose leidiniuose. Dalyvauja įvairiuose projektuose, rengia kvalifikacijos tobulinimo programas respublikos ir Kauno regiono muzikos bei meno mokyklų mokytojams bei jas įgyvendina. Pedagogai yra nuolatiniai miesto, respublikinių ir tarptautinių konkursų žiuri nariai. Fortepijono metodinės grupės pedagogai koncertuoja kaip solistai bei koncertmeisteriai.

Fortepijono metodinės grupės mokiniai, parengti kompetentingų pedagogų, sėkmingai tęsia studijas LMTA, VDU MA ir aukštosiose muzikos mokyklose užsienyje. Jie laimi prizines vietas tarptautiniuose ir respublikiniuose konkursuose, kasmet dalyvauja Lietuvos fortepijono pedagogų asociacijos rengiamuose seminaruose – praktikumuose. Mokiniai skambina įvairiuose koncertuose konservatorijoje, mieste ir visoje respublikoje.

Metodinės grupės pirmininkė Laima Aksamitauskienė

2023 09 01

Laima Aksamitauskienė

Mokytoja ekspertė
Dėstomi dalykai: Atlikėjo raiška (fortepijonas), Bendrasis fortepijonas

dr. Paulė Gudinaitė-Laskauskienė

Mokytoja metodininkė, metodinės grupės pirmininkė
Dėstomi dalykai: Atlikėjo raiška (fortepijonas), Koncertmeisterio klasė, Bendrasis fortepijonas
Koncertmeisterė metodininkė

Dalia Jatautaitė

Mokytoja ekspertė
Dėstomi dalykai: Atlikėjo raiška (vargonai), Papildomas instrumentas
Koncertmeisterė ekspertė

Paulė Galinienė

Vyresnioji mokytoja
Dėstomi dalykai: Koncertmeisterio klasė
Koncertmeisterė metodininkė

Eglė Sadauskaitė-Gerulienė

Mokytoja metodininkė
Dėstomi dalykai: Koncertmeisterio klasė, Ansamblinis muzikavimas, Bendrasis fortepijonas

Reda Stabinskienė

Mokytoja metodininkė
Dėstomi dalykai: Atlikėjo raiška (fortepijonas), Ansamblinis muzikavimas, Bendrasis fortepijonas

Dr. Motiejus Bazaras

Mokytojas ekspertas
Dėstomi dalykai: Atlikėjo raiška (fortepijonas), Improvizacija

LIAUDIES INSTRUMENTŲ

 Kauno Juozo Gruodžio konservatorijos liaudies instrumentų metodinėje grupėje mokoma kanklių, birbynės ir lumzdelio specializacijų. Metodinei grupei vadovauja buvusi konservatorijos absolventė Dileta Kubilienė.

Pagrindiniai dėstomi dalykai: atlikėjo raiška, ansamblinis muzikavimas, liaudies instrumentų orkestras, dirigavimas, instrumentuotė. Pedagogų paruošti mokiniai aktyviai dalyvauja įvairiuose muzikiniuose renginiuose, festivaliuose, koncertuose, laimi prizines vietas Respublikiniuose bei Tarptautiniuose konkursuose, sėkmingai tęsia mokslus LMTA, VDU MA ir kitose Lietuvos aukštosiose mokyklose bei užsienyje.

         Pedagogai dalyvauja Respublikinių ir Tarptautinių konkursų vertinimo komisijos darbe, teikia konsultacijas muzikos/meno mokyklų mokiniams ir mokytojams, veda meistriškumo pamokas, metodinius renginius, organizuoja koncertus, skaito metodinius pranešimus konferencijose, seminaruose, pedagogų kvalifikacijos centro renginiuose.

                                                                                     Metodinės grupės pirmininkė Dileta Kubilienė

                                                                                                                                                   2021 09 01

Dileta Kubilienė

Mokytoja metodininkė, metodinės grupės pirmininkė
Dėstomi dalykai: Atlikėjo raiška (kanklės), Ansamblinis muzikavimas, Dirigavimas, Liaudies instrumentų orkestras.

Default Image

Koncertmeisterė metodininkė

MUZIKOS TEORIJOS IR BENDROSIOS TEORIJOS

Muzikos teorijos ir bendrosios teorijos metodinė grupė veikia nuo 2011 m., sujungus Muzikos teorijos ir Bendrosios teorijos metodines grupes.

     Muzikos teorijos specializacijos mokiniai ruošiami tolesnėms muzikologijos ir kompozicijos studijoms Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje ar kitose užsienio aukštosiose mokyklose. Muzikos teorijos specializacijos per konservatorijos gyvavimo laikotarpį mokėsi keli šimtai mokinių. Didelė jų dalis tapo žymiais Lietuvos vardą garsinančiais kompozitoriais, muzikologais ir pedagogais.

     Bendrųjų muzikos teorijos dalykų mokomi visų specializacijų mokiniai. Jiems privalomi šie teoriniai dalykai: solfedžio, muzikos teorija ir harmonija, muzikos kūrinių analizė, muzikos istorija.

     Didžioji dalis mūsų metodinės grupės mokytojų yra žinomi muzikologai ar kompozitoriai, pripažinti pedagogai išugdę ne vieną žymų muziką. Šios metodinės grupės mokytojai ne tik dalinasi per ilgus metus sukaupta pedagogine patirtimi, bet ir taiko naujausius mokymosi metodus, modelius, naudoja įvairią šių dienų literatūrą, vykdo integruojamąsias pamokas su kitomis jauniesiems muzikams svarbiomis disciplinomis. Išskirtiniai, inovatyvūs darbo metodai Lietuvos meninio ugdymo kontekstuose garantuoja ilgametę tradicijos tąsą ir naujas sąšaukas su daugumos Vakarų šalių žymių muzikos lavinimo įstaigų siekiais, programomis. Taigi, mūsų stropiausi mokiniai įvertinami aukščiausiais balais ne tik muzikologijos brandos egzamino metu, bet ir dauguma jų sėkmingai tęsia pasirinktas studijas Lietuvos ar kitose užsienio aukštosiose mokyklose.

     Čia dirbantys mokytojai veiklūs, kūrybingi: organizuoja koncertus, rengia parodas, konferencijas, seminarus, mokinių konkursus, skaito pranešimus, dirba kūrybinį darbą, rengia įvairias publikacijas, tiek Lietuvos, tiek užsienio moksliniuose leidiniuose, o kai kurie gilina žinias doktorantūros studijose, dirba mokslinį darbą, dėsto Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje.

Metodinės grupės pirmininkas Dr. Gabrielius Simas Sapiega

2021-09-01

Dr. Gabrielius Simas Sapiega

Metodinės grupės pirmininkas, mokytojas metodininkas
Dėstomi dalykai: Muzikos teorija ir harmonija, Solfedžio, Polifonija, Muzikos teorijos specializacija (muzikologija)

Alina Ramanauskienė

Mokytoja metodininkė
Dėstomi dalykai: Muzikos istorija

Gražina Dainauskienė

Mokytoja ekspertė
Dėstomi dalykai: Solfedžio

Jūratė Bernotaitė

Mokytoja metodininkė
Dėstomi dalykai: Muzikos istorija

Raimundas Martinkėnas

Vyresnysis mokytojas
Dėstomi dalykai: Kompiuterinė natografija, Instrumentuotė

Rasa Marija Tamašauskienė

Vyresnioji mokytoja
Dėstomi dalykai: Solfedžio

Renata Varanavičiūtė

Mokytoja metodininkė
Dėstomi dalykai: Muzikos teorija ir harmonija, Solfedžio, Muzikos teorijos specializacija (muzikologija)

Vitalija Čepulienė

Mokytoja metodininkė
Dėstomi dalykai: Muzikos teorija, Harmonija

PUČIAMŲJŲ IR MUŠAMŲJŲ INSTRUMENTŲ

Kauno J. Gruodžio konservatorijos pučiamųjų ir mušamųjų instrumentų metodinėje grupėje yra ruošiami būsimieji visų pagrindinių medinių (fleita, obojus, klarnetas, fagotas, saksofonas), varinių (valtorna, trimitas, trombonas, eufonija, tūba) pučiamųjų ir mušamųjų instrumentų atlikėjai. Įgytos specialybės turi platų praktinį pritaikymą, todėl ir specialistų poreikis visais laikais buvo didelis: solo, ansamblinis muzikavimas, grojimas simfoniniuose, kameriniuose, įvairių sudėčių pučiamųjų instrumentų orkestruose, dėstymas įvairaus profilio bei skirtingo lygmens muzikos mokyklose. Metodinės grupės absolventų tarpe yra daug žymių instrumentininkų, grojančių ne tik geriausiuose Lietuvos, bet ir užsienio orkestruose, koncertuojančių prestižinėse koncertų salėse, dėstančių aukščiausio lygmens muzikos mokymo įstaigose.

Prityrę, autoritetingi, puikiai savo dalyką išmanantys ir šiuolaikiškus mokymo metodus naudojantys pedagogai skiepija mokiniams meilę jų pasirinktai profesijai, visas savo žinias atiduoda mokinių profesinio – kūrybinio meistriškumo ugdymui. Jie taip pat organizuoja kvalifikacinius renginius, seminarus, atviras pamokas mokytojams ir mokiniams, dalyvauja šalies ir užsienio konkursų vertinimo komisijose, skaito paskaitas, pranešimus, koncertuoja solo, ansamblių ir orkestrų sudėtyse.

Pagrindiniai dėstomi dalykai – atlikėjo raiška, ansamblinis muzikavimas, kamerinis ansamblis ir pučiamųjų instrumentų orkestras.

Metodinės grupės auklėtiniai dažnai koncertuoja Kauno, Alytaus, Garliavos, Jonavos, Jurbarko, Kėdainių, Marijampolės, Raseinių, Šakių, Tauragės, Vilkaviškio bei kitų miestų muzikos mokyklose, įvairiose koncertinėse Kauno miesto erdvėse.

Orkestrą mokiniai mėgsta ir dėl muzikinių, ir dėl bendravimo dalykų: orkestro vadovas „gruodžiukas“ Giedrius Vaznys parenka įdomias, šiuolaikiškas programas, kartu groti kviečia konservatorijos absolventus, taip sukurdamas patrauklią jaunatvišką kolektyvinio muzikavimo ir draugiškumo aurą. Orkestras nuolat groja įvairiuose miesto ir šalies renginiuose, dalyvauja festivaliuose, konkursuose, laimi prizines vietas.

Pažangiausi mokiniai dalyvauja ir neretai iškovoja prizines vietas respublikiniuose bei tarptautiniuose konkursuose. Daug prizinių vietų laimėta Austrijoje, Suomijoje, Portugalijoje, Ukrainoje vykusiuose konkursuose. Mūsų auklėtiniai – tarptautinių konkursų Grand Prix ir pirmųjų vietų laureatai yra apdovanoti Lietuvos Respublikos Prezidento, Vyriausybės ir Lietuvos muzikų rėmimo fondo garbės raštais ir atminimo dovanomis.

Baigę mokslą J. Gruodžio konservatorijoje, mokiniai sėkmingai tęsia studijas LMTA, VDU muzikos akademijoje ir kitose Lietuvos bei užsienio aukštosiose mokyklose.

Metodinės grupės pirmininkasGiedrius Vaznys

2022-09-01

Giedrius Vaznys

Vyresnysis mokytojas, metodinės grupės pirmininkas
Dėstomi dalykai: Pučiamųjų instrumentų orkestras, Dirigavimas

Dalia Jatautaitė

Mokytoja ekspertė
Dėstomi dalykai: Atlikėjo raiška (vargonai), Papildomas instrumentas
Koncertmeisterė ekspertė

Ema Silvija Bojadžian

Vyresnioji mokytoja
Dėstomi dalykai: Bendrasis fortepijonas
Vyresnioji koncertmeisterė

Default Image

Vyresnioji koncertmeisterė

Linas Klebauskas

Mokytojas metodininkas
Dėstomi dalykai: Atlikėjo raiška (saksofonas), Ansamblinis muzikavimas

Dainius Kanys

Mokytojas metodininkas
Dėstomi dalykai: Atlikėjo raiška (trimitas), Ansamblinis muzikavimas, Giminingas instrumentas

Algis Šeduikis

Mokytojas metodininkas
Dėstomi dalykai: Atlikėjo raiška (saksofonas), Ansamblinis muzikavimas, Skaitymas iš lapo.

Beata Preisaitė-Šidiškienė

Mokytoja
Dėstomi dalykai: Atlikėjo raiška (fleita), Ansamblinis muzikavimas

Ernestas Šidiškis

Mokytojas
Dėstomi dalykai: Atlikėjo raiška (klarnetas), Ansamblinis muzikavimas

Albinas Gražulis

Mokytojas
Dėstomi dalykai: Atlikėjo raiška (trombonas), ansamblinis muzikavimas.

Julius Klimavičius

Mokytojas
Dėstomi dalykai: Atlikėjo raiška (fagotas), ansamblinis muzikavimas, skaitymas iš lapo

Kęstutis Murza

Mokytojas
Dėstomi dalykai: Atlikėjo raiška (eufonija), ansamblinis muzikavimas, skaitymas iš lapo.

Gabrielė Šiaučiulytė

Mokytoja
Dėstomi dalykai: Atlikėjo raiška (valtorna), Ansamblinis muzikavimas

Ugnė Barysaitė

Mokytoja
Dėstomi dalykai: Bendrasis fortepijonas
Koncertmeisterė

STYGINIŲ INSTRUMENTŲ

Kauno Juozo Gruodžio konservatorijos styginių instrumentų metodinėje grupėje mokoma visų styginių instrumentų – smuiko, alto, violončelės, kontraboso, klasikinės gitaros ir arfos specializacijų. Pagrindiniai dėstomi dalykai – atlikėjo raiška, ansamblinis muzikavimas, kamerinis ansamblis ir styginių orkestras.

     Šiuo metu metodinėje grupėje dirba 6 pedagogai, kurie ne tik perduoda sukauptas žinias ir patirtį savo mokiniams, bet ir patys nuolat dalyvauja seminaruose, meistriškumo kursuose, festivalių ir konkursų vertinimo komisijose, teikia konsultacijas muzikos mokyklų mokytojams ir mokiniams. Beveik visi mokytojai nuolat koncertuoja Lietuvoje ir užsienyje.

     Metodinės grupės mokiniai taip pat aktyviai koncertuoja, dalyvauja meistriškumo kursuose, festivaliuose, respublikiniuose ir tarptautiniuose konkursuose, kur laimi prizines vietas. Dauguma jų toliau studijuoja pasirinktą instrumentą šalies ar užsienio aukštosiose muzikos mokyklose.

     Konservatorijos styginių instrumentų orkestrui vadovauja smuikininkė Ieva Laučkaitė. Orkestras nuolat koncertuoja Lietuvoje ir kitose šalyse. Jau tradicija tapo tarptautinis jaunųjų stygininkų festivalis “Violino, Viola, Violoncello”, kuriame jaunieji stygininkai turi galimybę griežti solo su orkestru.

Metodinės grupės pirmininkė Eglė Grigonienė

2022-09-01

Eglė Grigonienė

Mokytoja metodininkė, metodinės grupės pirmininkė
Dėstomi dalykai: Atlikėjo raiška (smuikas), Ansamblinis muzikavimas

Paulė Galinienė

Vyresnioji mokytoja
Dėstomi dalykai: Koncertmeisterio klasė
Koncertmeisterė metodininkė

Default Image

Vyresnioji koncertmeisterė

Saulenė Janušaitienė

Mokytoja metodininkė
Dėstomi dalykai: Bendrasis fortepijonas
Vyresnioji koncertmeisterė

Ramutė Kalnėnaitė

Mokytoja ekspertė
Dėstomi dalykai: Atlikėjo raiška (violončelė)

Viktorija Smailytė

Mokytoja
Dėstomi dalykai: Atlikėjo raiška (arfa)

Virginijus Tamulis

Mokytojas metodininkas
Dėstomi dalykai: Atlikėjo raiška (violončelė), Ansamblinis muzikavimas

Inga Raginienė

Mokytoja metodininkė
Dėstomi dalykai: atlikėjo raiška (klasikinė gitara), ansamblinis muzikavimas.

Ieva Laučkaitė

Mokytoja
Dėstomi dalykai: Atlikėjo raiška, Ansamblinis muzikavimas, Styginių orkestras