Teisės aktai

Lietuvos Respublikos Konstitucija
Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas
Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymas
Lietuvos Respublikos darbo kodeksas
Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas
Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas
Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas
Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas
Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas
Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas
Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymas
Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymas