Tvarkos

Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas formų ir mokymosi organizavimo tvarkos aprašas (PDF)

Kauno Juozo Gruodžio konservatorijos priėmimo tvarkos aprašas (PDF)

Kauno Juozo Gruodžio konservatorijos stojamojo egzamino mokytis pagal specializuoto ugdymo krypties (muzikos) programą organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas (PDF)

Kauno Juozo Gruodžio konservatorijos naujai atvykusių mokinių adaptacijos ir adaptacijos priežiūros tvarkos aprašas (PDF)

Švietimo pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas (PDF)

Kauno Juozo Gruodžio konservatorijos kultūros paso paslaugų įgyvendinimo tvarkos aprašas (PDF)

Konservatorijos mokinių pamokų lankomumo kontrolės ir pamokų nelankymo prevencijos tvarka (PDF)

Mokinių socialinės-pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas (PDF)

Mokinių individualios pažangos įsivertinimo, stebėjimo fiksavimo, analizavimo tvarkos aprašas (PDF)

Naudojimosi konservatorijos kompiuterių tinklu taisyklės (PDF)

Kauno Juozo Gruodžio konservatorijos konkursų pareigoms, įtrauktoms į konkursinių pareigų sąrašą, organizavimo tvarkos aprašas (PDF)

Mokinių koncertinės veiklos ir išvykų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas (PDF)

Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka (PDF)

Dalykų, dalykų kurso ir dalykų pasirinkimo keitimo tvarka (PDF)

Kauno Juozo Gruodžio konservatorijos atleidimo nuo dalykų visų ar dalies pamokų lankymo tvarkos aprašas (PDF)