D. U. K.

Ar galima mokytis Konservatorijoje jau įgijus vidurinį išsilavinimą?

Ne, Konservatorija yra gimnazijos tipo konservatorija, skirta dėl išskirtinių gabumų muzikai turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių 15–18 metų mokiniams mokytis pagal specializuoto ugdymo krypties programas (pagrindinio ugdymo kartu su muzikos ugdymu programos antrąją dalį ir akredituotą vidurinio ugdymo kartu su muzikos ugdymu programą). Konservatorijoje mokiniai mokosi I-IV gimnazijos klasėje ir sėkmingai baigę mokslą, įgyja vidurinį išsilavinimą.

Ar galima Konservatorijoje mokytis tik pagal bendrojo ugdymo programą?

Ne, Konservatorija yra gimnazijos tipo konservatorija, vykdanti pagrindinio ugdymo kartu su muzikos ugdymu programos antrosios dalies (kodas 201021501) programą ir akredituotą vidurinio ugdymo kartu su muzikos ugdymu programos (kodas 301021501) programą.

Kada vyksta priėmimas į Konservatoriją?

Vadovaujantis LR švietimo ir mokslo ministro 2012 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V-552 „Dėl Priėmimo į valstybines bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklas, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija yra Švietimo ir mokslo ministerija, tvarkos aprašo patvirtinimo“, priėmimas į Konservatoriją organizuojamas nuo birželio 1 d. iki birželio 30 d.; papildomas priėmimas į mokykloje esančias laisvas vietas organizuojamas nuo rugpjūčio 27 d. iki rugpjūčio 30 d. Tikslią datą nustato steigėjas. Informacija skelbiama Konservatorijos tinklapio skiltyje PRIĖMIMAS.

Kada prasideda ir vyksta konsultacijos dėl stojamųjų egzaminų į Konservatoriją?

Konsultacijos dėl stojamųjų egzaminų į Konservatoriją prasideda kalendorinių metų vasario mėnesio pirmąjį šeštadienį ir vyksta kiekvieno sekančio mėnesio pirmąjį šeštadienį. Informacija skelbiama Konservatorijos tinklapio skiltyje PRIĖMIMAS.

Kokių specializacijų galima mokytis?

Konservatorija priima mokinius į fortepijono, vargonų, styginių instrumentų (smuikas, altas, violončelė, kontrabosas, gitara, arfa), pučiamųjų ir mušamųjų instrumentų (fleita, obojus, klarnetas, fagotas, trimitas, valtorna, trombonas, tūba, eufonija, saksofonas, mušamieji), liaudies instrumentų (kanklės, birbynė), akordeono, dainavimo, chorinio dainavimo ir dirigavimo, muzikos teorijos, estrados ir džiazo muzikos (džiazo fortepijonas, styginiai, pučiamieji, dainavimas, garso režisūra) specializacijas.

Ar Konservatorija priima mokytis mokinius be muzikinio išsilavinimo?

Išimties tvarka į I, II ar III gimnazijos klases gali būti priimti mokiniai, neturintys muzikinio išsilavinimo, bet pasižymintys itin ryškiais muzikiniais gebėjimais.

Ar galima dalyvauti stojamuosiuose egzaminuose tik į I gimnazijos klasę?

Į Konservatorijos I-III gimnazijos klases priimami Lietuvoje gyvenantys itin gabūs muzikai mokiniai, išlaikę muzikinių gebėjimų ir žinių patikrinimą.

Ar galima pradėti mokytis Konservatorijoje jau prasidėjus mokslo metams?

Vadovaujantis LR švietimo ir mokslo ministro 2012 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V-552 „Dėl Priėmimo į valstybines bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklas, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija yra Švietimo ir mokslo ministerija, tvarkos aprašo patvirtinimo“, į laisvas mokymosi vietas per mokslo metus gali būti priimti tik mokiniai, atvykę iš kitos atitinkamą specializuoto meninio ugdymo krypties programą vykdančios mokyklos.

Ar gyvenimas bendrabutyje mokamas?

Konservatorijos mokiniams gyvenimas bendrabutyje yra nemokamas. Mokiniai moka mokestį už elektros prietaisus pagal nustatytus įkainius.

Ar Konservatorija nuomoja bendrabučio kambarius studentams?

Ne, Konservatorija neteikia tokios paslaugos.

Ar galima naudotis Konservatorijos patalpomis užsiėmimams Konservatorijoje nesimokantiems asmenims?

Ne, pašaliniai asmenys ar kitų mokyklų mokiniai negali naudotis Konservatorijos patalpomis asmeniniams muzikiniams užsiėmimams.