Pranešėjų apsauga

Pranešimus, susijusius su korupcijos pasireiškimu darbo aplinkoje, administruojantis asmuo konservatorijoje – Dovilė Tomkevičė., tel. nr.: +37060920904, dtomkeviciute1@gmail.com

Kokiais būdais galima teikti pranešimus?

 • telefonu;
 • atsiuntus paštu ar per pasiuntinį adresu: J.Gruodžio g. 6, 44291, Kaunas;
 • tiesiogiai atvykus į konservatoriją, J.Gruodžio g. 6, 44291, Kaunas.

Kas gali teikti informaciją apie pažeidimus?

Darbuotojai, dirbantys konservatorijoje pagal darbo sutartis.

Kokia forma gali būti teikiama informacija apie pažeidimus?

 • Asmeniui, atsakingam už korupcijos prevenciją ir kontrolę, pateikiamas pranešimas turi atitikti bendruosius reikalavimus, keliamus asmens kreipimuisi į viešojo administravimo institucijas, įstaigas ir kitus viešojo administravimo subjektus.
 • Pranešime turi būti nurodyta:
 • asmuo ar asmenys, kurio (-ių) veikimas ar neveikimas galimai turi biurokratizmo, piktnaudžiavimo, susijusių su korupcija, požymių;
 • asmuo ar asmenys, apie kurį (-iuos) yra duomenų, kad jie gali žinoti apie pranešime nurodytas aplinkybes;
 • įvykio aplinkybės (laikas, vieta ir kt.) ir kiti duomenys, pranešėjo nuomone, turintys reikšmės pranešimui nagrinėti.
 • Asmuo gali pateikti dokumentus, patvirtinančius pranešime nurodytas aplinkybes.
 • Pageidautina, kad pranešimas būtų pasirašytas jį surašiusio asmens ar pranešimo turinio teisingumas, kai pranešimas pateikiamas žodžiu, o jį užrašo asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę, būtų patvirtintas pranešėjo parašu.
 • Jei asmuo pageidauja būti informuotas apie atliktus veiksmus, priimtus sprendimus, pranešime turi būti nurodyti asmens kontaktiniai duomenys: telefono numeris, fakso numeris, elektroninio pašto adresas, gyvenamosios vietos adresas ar bet koks kitas adresas, kuriuo galima pateikti atsakymą.
 • Pranešimai, pateikti asmeniui, atsakingam už korupcijos prevenciją ir kontrolę, ir atitinkantys šiame apraše nurodytus reikalavimus, registruojami specialiame pranešimų, susijusių su korupcija, apskaitos žurnale (toliau – žurnalas) (1 priedas).
 • Raštu pateikti pranešimai, kita rašytinė informacija pridedami prie žurnalo, apie pridėtą (-us) dokumentą (-us) pažymima žurnale, nurodant pateiktus dokumentus ir pateiktų dokumentų puslapių skaičių.
 • Jei asmuo pranešimo turinį išdėsto žodžiu, asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę, trumpą pranešimo turinį surašo žurnale.

Asmenų, teikiančių informaciją apie pažeidimus, teisės ir garantijos:

 • Asmenys, susipažinę su pranešime gauta informacija, privalo užtikrinti informacijos konfidencialumą. Asmenys, neužtikrinę informacijos konfidencialumo, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.
 • Draudžiama gautą pranešimą ir jame nurodytą informaciją skelbti viešai, perduoti darbuotojui, apie kurio veikimą, neveikimą yra pranešta, išskyrus atvejus, kai aukštesnės galios teisės aktai numato kitaip.

Aktuali Pranešėjų apsaugos įstatymo redakcija:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/3832a702d8ea11e782d4fd2c44cc67af