Pagrindiniai dokumentai

Kauno Juozo Gruodžio konservatorijos 2017-2020 m. strateginio plano ataskaita (PDF)

Kauno Juozo Gruodžio konservatorijos 2021-2024 m. strateginis planas (PDF)

Darbo tvarkos taisyklės (PDF)

Kauno Juozo Gruodžio konservatorijos darbo apmokėjimo tvarkos aprašas (PDF)

Mokytojų darbo krūvio sandaros aprašas (PDF)

Konservatorijos bendruomenės narių elgesio ir etikos taisyklės (PDF)

Kauno Juozo Gruodžio konservatorijos pedagogų etikos kodeksas (PDF)

Mokinio elgesio taisyklės (PDF)

Mokytojos pareigybės aprašymas (PDF)

Vyresniojo mokytojo pareigybės aprašymas (PDF)

Mokytojo metodininko pareigybės aprašymas (PDF)

Mokytojo eksperto pareigybės aprašymas (PDF)

Klasės auklėtojo pareigybės aprašymas (PDF)

Koncertmeisterio pareigybės aprašymas (PDF)