Privačių interesų deklaravimas

PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARAVIMAS

LR Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymas nustato (Nr. VIII-371 aktuali redakcija), kad elektroninėmis priemonėmis privačių interesų deklaraciją turi pateikti šie asmenys (2 straipsnio 5 dalis ir 4 straipsnio 3 dalis), laikytini deklaruojančiais asmenimis: o valstybės politikai; o politinių partijų pirmininkai ir pirmininkų pavaduotojai; o valstybės politikų visuomeniniai konsultantai, padėjėjai, patarėjai; o Seimo komitetų patvirtinti ekspertai; o ministerijų kolegijų nariai; o valstybės pareigūnai; o valstybės tarnautojai; o teisėjai; o žvalgybos pareigūnai; o profesinės karo tarnybos kariai; o valstybės ir savivaldybių įmonių, biudžetinių įstaigų ir šių juridinių asmenų struktūrinių padalinių vadovai ir jų pavaduotojai (konservatorijoje: direktorius, pavaduotojas administracijai ir ūkiui, ugdymą organizuojančio skyriaus vedėjas, vyr.buhalteris); o viešųjų įstaigų, kurių bent vienas iš steigėjų, dalininkų yra valstybė ar savivaldybė (savivaldybės), ir jų struktūrinių padalinių vadovai ir jų pavaduotojai; o Lietuvos banko darbuotojai, turintys viešojo administravimo įgaliojimus (atliekantys finansų rinkos priežiūros, vartotojų ir finansų rinkos dalyvių ginčų nagrinėjimo ne teisme funkcijas ir kitas viešojo administravimo funkcijas); o akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių, kurių akcijos, suteikiančios daugiau kaip 1/2 balsų visuotiniame akcininkų susirinkime, nuosavybės teise priklauso valstybei ar savivaldybei (savivaldybėms), vadovai ir jų pavaduotojai, taip pat šių bendrovių patronuojamųjų (dukterinių) akcinių bendrovių ar uždarųjų akcinių bendrovių vadovai ir jų pavaduotojai, taip pat šių bendrovių patronuojamųjų (dukterinių) akcinių bendrovių ar uždarųjų akcinių bendrovių vadovai ir jų pavaduotojai; o akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių, kurių akcijos, suteikiančios daugiau kaip 1/2 balsų visuotiniame akcininkų susirinkime, nuosavybės teise priklauso valstybei ar savivaldybei (savivaldybėms), šių bendrovių patronuojamųjų (dukterinių) akcinių bendrovių ar uždarųjų akcinių bendrovių stebėtojų tarybų, valdybų nariai, struktūrinių padalinių vadovai ir jų pavaduotojai; o valstybės ar savivaldybių įmonių valdybų nariai; o Privalomojo sveikatos draudimo tarybos nariai; o Privalomojo sveikatos draudimo tarybos visuomeniniai patarėjai; o Nacionalinės sveikatos tarybos nariai; o Gydytojai, odontologai ir farmacijos specialistai, dirbantys asmens sveikatos priežiūros ar vaistinės veiklos licenciją turinčiose biudžetinėse ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, valstybės ir savivaldybių įmonėse ir įmonėse, kurių valstybei ar savivaldybei nuosavybės teise priklausančių akcijų suteikiami balsai visuotiniame akcininkų susirinkime ar turimos juridinio asmens dalyvio teisės kitų teisinių formų juridiniuose asmenyse leidžia daryti lemiamą įtaką šių juridinių asmenų veiklai; o perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto (toliau kartu – perkantysis subjektas) vadovai, perkančiojo subjekto pirkimų komisijų nariai, perkančiojo subjekto vadovo paskirti atlikti supaprastintus pirkimus asmenys, perkančiojo subjekto atliekamų pirkimų procedūrose dalyvaujantys ekspertai, viešojo pirkimo, pirkimo, atliekamo vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiojo subjekto, koncesijos iniciatoriai; o institucijos ar įstaigos sprendimu sudarytų ar valstybės pareigūnų paskirtų nuolatinių komisijų ir tarybų, turinčių viešojo administravimo įgaliojimus ir priimančių privalomo pobūdžio sprendimus nepavaldiems asmenims, nariai; o aukštųjų mokyklų, kurių bent vienas iš steigėjų yra valstybė ar savivaldybė, valdymo organų nariai; o kiti asmenys, turintys viešojo administravimo įgaliojimus; o kiti viešojo sektoriaus subjektų darbuotojai, kurių pareigų sąrašą tvirtina institucijos ar įstaigos vadovas, suderinęs su VTEK. Į šį sąrašą gali būti įtraukiamos pareigos, kurioms priskirtos funkcijos yra susijusios su valstybės ar savivaldybių biudžetų ir valstybės pinigų fondų lėšų valdymu, valstybės ir savivaldybių turto valdymu, naudojimu ir disponavimu juo, administracinių sprendimų rengimu bei priėmimu ar viešųjų paslaugų teikimu. Aktualių deklaracijų duomenys yra vieši, išskyrus: o asmenų, kurių duomenys įstatymų nustatyta tvarka yra įslaptinti; o asmenų, kurie vykdo žvalgybą, kontržvalgybą arba kriminalinę žvalgybą; o profesinės karo tarnybos karių. https://vtek.lt/privaciu-interesu-deklaravimas/kas-turi-deklaruoti/